• ankare
 • Marbipp

  biotopbilder

   

  Välkommen till MARBIPP – en webbplats med samlad kunskap om fem marina biotoper som har stor betydelse för den biologiska mångfalden längs Sveriges kuster. Den mest utförliga informationen handlar ännu om sträckan från Skagerrak till Egentliga Östersjön, men viss information finns även för Bottenhavet och Bottenviken. De fem biotoperna är sjögräsängar, tångbälten, musselbottnar, grunda mjukbottnar och kallvattenskoraller.

  Avsikten med webbplatsen är att ge underlag för myndigheters hantering av den biologiska mångfalden i Sveriges kustvatten. Den är därför utvecklad i samarbete med användare på statliga verk, länsstyrelser och kommuner. Webbplatsen är ett resultat av forskningsprogrammet MARBIPP "Marine biodiversity, patterns and processes" som finansierades av Naturvårdsverket 2001-2006. Mer information om själva forskningsprogrammet finns på forskningsprogrammets webbplats.

  All information som finns på webbplatsen får användas med angivelse av källan: www.marbipp.se. För de foton som finns ska även fotografens namn anges.

  Vägledning

  Webbplatsen är uppdelad i tre delar: Handledning, Biotoper och Ärenden & skötsel.

  Under rubriken Handledning finns förklaring till några av de viktiga begrepp vi använder på hemsidan; biologisk och genetisk mångfald, nyckelarter, indikatorer, ekosystemfunktioner samt varor och tjänster. Vi beskriver även hur vi gjort uppdelningen i biotoper. Här förklarar vi också hur vi bedömt de olika biotopernas känslighet för olika påverkansfaktorer och hur denna information är klassad i olika tillförlitlighet. Vidare finns en ordlista, förslag på var man kan få mer information, källor och referenser vi använt, tips om webbläsare och vilka vi är som byggt upp och skrivit texterna på denna hemsida.

  Under rubriken Biotoper finns information om sjögräsängar, tångbälten, musselbottnar, grunda mjukbottnar och kallvattenskoraller. För varje biotop finns en allmän beskrivning och information om dess betydelse, förekomst, utbredning och omgivningsfaktorer, hur biotopen varierar i tid och rum inklusive den genetiska variationen, vilka arter och funktioner som finns i biotopen, dess känslighet för olika påverkansfaktorer och en kvalitetsklassificering. Under rubriken ärenden & skötsel finns information om byggande i vatten, utsläpp, fiske, båttrafik, planering och restaurering. Metoder för identifiering, kartläggning, klassificering och övervakning samt vilka hot som finns mot biotopen hittar man också här. Här finns även förslag på indikatorer och hänvisning till referenser vi använt.

  Under rubriken Ärenden & skötsel gör vi ett försök till sammanfattning av hur olika mänskliga aktiviteter (byggande i vatten, utsläpp, fiske, båttrafik, planering och restaurering) kan påverka de marina biotoperna: sjögräsängar, grunda mjukbottnar, musselbottnar, tångbälten och kallvattenskoraller. Vi beskriver hur känsliga biotoperna är och ger förslag på hur man kan undvika eller minska påverkan på dem. Här är utgångspunkten ett landskapsperspektiv, där vi jämför mellan de olika biotoperna. Texten på dessa sidor är generaliseringar där flera aspekter saknas. Förhållandena utefter våra kuster är mycket variabla, vilket innebär att man i varje enskilt fall måste ta hänsyn till de specifika förhållanden som råder.

  Sök i MARBIPP

  NV-logo

   

   

   

   

  brygga