• ankare
 • Grunda mjukbottnar

  Sandstubb

  Foto: Emma Nohrén

  Biotopen grunda mjukbottnar definieras som marina och brackvattenspåverkade sedimentbottnar på djup me llan 0 – 10 m. Sedimenten består av oorganiska partiklar där den relativa fördelningen av kornstorlekar varierar, samt av organiskt material som utgör mindre än 0,5 till ca 20 %. Dessa bottnar kan vara fria eller delvis täckta av vegetation antingen tillfälligt (t.ex. lösliggande makroalger) eller permanent (t.ex. ålgräs eller kransalger). Djurlivet inom denna biotop indelas ofta i meiofauna (dvs. flercelliga djur mindre än 0,5 mm) och makrofauna (dvs. flercelliga djur större än 0,5 mm). Om inget annat anges behandlar detta avsnitt makrofaunan. Denna delas vanligen upp i infauna, som lever i sedimentet (t.ex. havsborstmaskar och musslor), epifauna som lever på sedimentytan (t.ex. räkor och krabbor) och fisk som lever i vattenmassan i anslutning till botten.

  Havets bottnar domineras av sediment som bildas genom erosion från land och genom deposition av organismer från det marina ekosystemet. I djuphaven är sedimenten huvudsakligen leriga genom en ständig ackumulering av sedimenterat organiskt material. Sedimenten i kustzonen däremot har olika karaktär och funktion, och varierar från sandiga till leriga bottnar. Beroende på graden av exponering för vågor och strömmar brukar kustens sediment grovt indelas i erosions-, transport- och ackumulationsbottnar. Detta anger dels hur sedimenten fungerar och dels hur sedimentets struktur ser ut, information som är viktig för att förstå hur olika typer av sediment påverkas av förändringar i naturen.
  Sök i MARBIPP