• ankare
 • Principer för biotoper

  Inom MARBIPP definierar vi en biotop som en naturtyp med förekommande organismer, samt dess fysiska och kemiska egenskaper.  

  Ett begrepp som ibland används på ett liknande sätt (t.ex inom EU: s art- och habitatdirektiv och Natura 2000-systemet) är habitat. Inom MARBIPP (liksom i allmänhet inom biologisk facklitteratur) innebär dock ett habitat den miljö (eller de miljöer) som är lämpliga för en viss art att leva i. En biotop kan alltså utgöra habitat för många arter (t.ex är en ålgräsäng ett habitat för många arter av fiskar och kräftdjur), men samtidigt kan en art behöva många biotoper som habitat (en torsk finns både i ålgräsängar, i fria vattenmassan, och på djupa hård eller mjukbottnar under olika delar av sitt liv).

  De fem biotoper vi har valt att studera är inte valda av slump. Fyra av dem (grunda mjukbottnar, sjögräsängar, musselbottnar och tångbältet) är vanliga och förekommer längs de flesta av Sveriges kuststräckor. De är också alla biotoper som man ofta kommer i kontakt med när man t.ex. badar, åker båt eller fiskar. Alla är viktiga också socialt och ekonomiskt. Den femte biotopen, kallvattenskoraller, är en ovanlig naturtyp som bara förekommer på några enstaka platser i norra Bohuslän. Den representerar här det ovanliga, det artrika, det hotade och det för många okända; egenskaper som mycket naturskydd både på land och i vatten riktar in sig mot. Att vi tagit med de fyra vanliga biotoperna avspeglar vår uppfattning att också det vanliga är skyddsvärt och måste hanteras på ett varsamt och långsiktigt hållbart sätt.

  Flera av biotoperna vi studerat inom forskningsprogrammet MARBIPP innehåller en eller ett par arter som bygger upp eller dominerar biotopen fysiskt, t.ex ögonkorall, ålgräs, blåmusslor och blåstång. Inte heller detta är en slump – vi menar att det är intressant ur ett forskningsperspektiv att undersöka sådana biotopbildande arter, men det är också intressant ur naturvårdsperspektiv. Vi försöker visa på vikten av att sköta den biotopbildande arten på ett bra sätt för att därigenom också sköta den biologiska mångfalden och många andra värden hos biotopen.
  Sök i MARBIPP