• ankare
  • Ärenden & skötsel

    Under den här rubriken gör vi ett försök till sammanfattning av hur olika mänskliga aktiviteter (byggande i vatten, utsläpp, fiske, båttrafik, planering och restaurering) kan påverka de marina biotoperna: sjögräsängar, grunda mjukbottnar, musselbottnar, tångbälten och kallvattenskoraller. Syftet med dessa sidor är att ge underlag för myndigheters hantering av den biologiska mångfalden i Sveriges kustvatten. Vi beskriver hur känsliga biotoperna är och ger förslag på hur man kan undvika eller minska påverkan på dem. Här är utgångspunkten ett landskapsperspektiv, där vi jämför mellan de olika biotoperna.

    Vi vill påpeka att texten på dessa sidor är generaliseringar där flera aspekter saknas. Förhållandena utefter våra kuster är mycket variabla. Samma biotop har t.ex. olika djuputbredning, struktur och funktion samt är olika känsligt i Östersjön och på Västkusten. Detta innebär att man i varje enskilt fall måste ta hänsyn till de specifika förhållanden som råder och ta kontakt med relevanta myndigheter och experter. I övrigt hänvisar vi till de råd och riktlinjer som finns bl.a. hos Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Kemikalieinspektionen.

    Under rubriken Biotoper tar vi upp ärenden & skötsel för varje biotop var för sig. De olika sidorna om ”ärenden & skötsel” kan därför användas på kompletterande sätt:

    Sök i MARBIPP