Ordlista

Det finns även andra ordlistor på nätet t.ex. på Vattenportalen och Främmande arter.

Abiotisk
Icke levande
Ackumulationsbotten
Den del av havsbotten där sedimenterat material (partiklar som sjunker till bottnen) blir liggande kvar.
Antropogen
Av människan eller mänskliga handlingar framställd eller förorsakad.
Bentisk
Bottenlevande
Betare
Ryggradslösa djur och fiskar som äter (betar) fastsittande alger djur
Biodiversitet
Biologisk mångfald, mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem
Biotop
Livsmiljö. Beteckning för område med enhetlig miljö och vissa djur och växter.
Biomassa
Mängd organiskt material, mäts i gram.
Bioturbation
Bottenlevande djur som gräver, äter och rör runt i sedimenten – bidrar till att syresätta bottnen och förstärker nedbrytningen av organiskt material.
Bottenfauna
Djur som lever på bottnarna i sjöar, vattendrag och hav.
Brackvatten
Brackvatten, eller bräckt vatten, är vatten med en salthalt som är högre än sötvatten (färskvatten) men lägre än i normalt havsvatten (vatten från oceanerna).
Bromerade flamskyddsmedel
Används för att motverka brand i plast, gummi och textilier. Tillhör de industrikemikalier som under de senaste årtiondena spritts i miljön och blivit farliga miljögifter.
Cyanobakterier
Kvävefixerande organismer (blågröna alger).
Diversitet
Mångfald, variation
Djurplankton
Zooplankton, små ryggradslösa djur som flyter fritt i vattenmassan.
Ekosystem
En funktionell enhet av ett antal samverkande organismer (växter, djur, mikroorganismer) i en gemensam miljö samt dess fysiska omgivning (jord, vatten luft). Ekosystem kan vara relativt små (t.ex. en ålgräsäng) eller srora (t.ex. ett hav).
Epifauna
Djur som lever ovanpå bottnarna
Epifyt
Växt som växer på andra växter. Exempel på epifyter i Östersjön är kortlivade, trådformiga och grenade gröna, bruna och röda makroalger.
Eutrofiering
Övergödning, en ökning av vattnets näringsinnehåll som leder till långtgående effekter i vattenmiljöer eller marker
Evertebrat
Ryggradslöst djur. Djur med ryggrad kallas vertebrater.
Fertil
Fruktsam
Filtrerare
Organism som filtrerar vatten och "äter" partiklarna (de små organismerna) i vattnet.
Florotanniner
En kemisk förening (polyfenolisk), finns endast i brunalger.
Främmande art
Arter, eller genpopulationer av växter, djur, bakterier, virus eller andra organismer som genom människans försorg har flyttats till en plats som ligger utanför deras naturliga geografiska utbredningsområde.
Fysisk planering
Långsiktig planering för användning av mark och vatten som naturresurser.
Fytoplankton
Växtplankton
Gen
Del av arvsmassan som bestämmer en viss ärftlig egenskap. Gener är uppbyggda av DNA.
Grumlighet
Turbiditet. Förekomsten av partiklar i vattnet som minskar sikten och möjligheten för ljus att tränga ner i vattnet.
Habitat
Livsmiljö. De speciella ekologiska förhållanden som utgör livsmiljö för en särskild organism eller grupper av organismer.
HELCOM
(Helsinki Commission) verkställande organ för att genomföra Helsingforskonventionen, består av representanter för de fördragsslutande parterna (Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Tyskland, Sverige och EU-kommissionen).
Helsingforskonventionen
Konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
Herbivorer
Växtätare
Hybridisering
Korsning mellan två arter/underarter/populationer.
IMO
FN:s sjöfartsorganisation. UN International Maritime Organization.
Inducera
Framkalla, sätta igång
Indikatorart
Art med kända och speciella krav på sin levnadsmiljö, vars förekomst indikerar vissa förhållanden i miljön
Infauna
Djur som lever större delen av sitt liv nedgrävda i bottnen
Insekticid
Svampbekämpningsmedel. Kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel (biocider) för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer ställer till materiell skada eller orsakar sjukdom.
Kloning
Vegetativ förökning
Makroalg
Större brun-, grön- eller rödalger
Makrofyt
Vattenväxt som ålgräs eller större alg som blåstång eller kransalg
Mikroalg
Mikroskopiskt liten alg, fritt i vattnet eller fastsittande på större alg, blomväxt eller botten
Natura 2000
EU: s nätverk av skyddsvärd natur
Organism
En biologisk enhet med förmåga att föröka sig eller på annat sätt överföra genetiskt material
OSPAR
Konvention för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten
Population
En samling individer av en art inom ett visst område med en viss genetisk sammansättning
Predator
Rovdjur
Primärproduktion
Bildandet av nytt organiskt material utifrån närsalter, i kombination med solljus eller kemiska processer. Oftast menar man denproduktion som växter och alger åstadkommer genom fotosyntes.
Promille
≈ PSU practical salinity units, enhet för salthalt
Påväxt
Alger och djur som fäster vid fasta ytor, t.ex. båtskrov kallas påväxtorganismer
Sessila
Fastsittande
Tare
Alg
Toxiner
Gifter
Tång
Främst större arter av havslevande brunalger (makroalger)
Växtplankton
Mikroskopiska alger som svävar fritti vattnet. Kallas även fytoplankton, planktonalger eller mikroalger
Sök i MARBIPP